Comprehensive analysis of m6A methylome and transcriptome by nanopore sequencing in clear cell renal carcinoma

Authors: Hexin Li, Chang Li, Yuxiang Zhang, Weixing Jiang, Fubo Zhang, Xiaokun Tang, Gaoyuan Sun, Siyuan Xu, Xin Dong, Jianzhong Shou, Yong Yang, Meng Chen