Whole genome assembly of human papillomavirus by nanopore long-read sequencing

Authors: Shuaibing Yang, Qianqian Zhao, Lihua Tang, Zejia Chen, Zhaoting Wu, Kaixin Li, Ruoru Lin, Yang Chen, Danlin Ou, Li Zhou, Jianzhen Xu, Qingsong Qin