Products & Services
Applications

Applications

Nanopore sequencing offers advantages in all areas of research. Our offering includes DNA sequencing, as well as RNA and gene expression analysis and future technology for analysing proteins.

Learn about applications
View all Applications
Resources
News Explore
Careers Contact
Back

Reference genomes of 545 silkworms enable high-throughput exploring genotype-phenotype relationships

Publication

Date: 30th September 2021 | Source: BioRxiv

Authors: Xiaoling Tong, Min-Jin Han, Kunpeng Lu, Shuaishuai Tai, Shubo Liang, Yucheng Liu, Hai Hu, Jianghong Shen, Anxing Long, Chengyu Zhan, Xin Ding, Qiang Gao, Bili Zhang, Duan Tan, Yajie Yuan, Nangkuo Guo, Yanhong Li, Zhangyan Wu, Lulu Liu, Chunlin Li, Yaru Lu, Tingting Gai, Yahui Zhang, Renkui Yang, Heying Qian, Yanqun Liu, Jiangwen Luo, Lu Zheng, Jinghou Lou, Yunwu Peng, Weidong Zuo, Jiangbo Song, Songzhen He, Songyuan Wu, Yunlong Zou, Lei Zhou, Linli Zhou, Lan Cheng, Yuxia Tang, Guotao Cheng, Lianwei Yuan, Weiming He, Jiabao Xu, Tao Fu, Yang Xiao, Ting Lei, Anying Xu, Ye Yin, Jian Wang, Antónia Monteiro, Eric Westhof, Cheng Lu, Zhixi Tian, Wen Wang, Zhonghuai Xiang, Fangyin Dai.

Read the full text

Recommended for you

Open a chat to talk to our sales team