Products
Applications
Store Resources Support
About
Support
Back

A novel Coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019

Publication

Date: 24th January 2020 | Source: The New England Journal of Medicine

Authors: Na Zhu, Dingyu Zhang, Wenling Wang, Xinwang Li, Bo Yang, Jingdong Song, Xiang Zhao, Baoying Huang, Weifing Shi, Roujian Lu, Peihua Niu, Faxian Zhan, Xuejun Ma, Dayan Wang, Wenbo Xu, Guizhen Wu, George F. Gao, Wenjie Tan, for the China Novel Coronavirus Investigating and Research Team.

Read the full text

Recommended for you