Products & Services
Applications

Applications

Nanopore sequencing offers advantages in all areas of research. Our offering includes DNA sequencing, as well as RNA and gene expression analysis and future technology for analysing proteins.

Learn about applications
View all Applications
Resources
News Explore
Careers Contact
Back

Genomic monitoring of SARS-CoV-2 uncovers an Nsp1 deletion variant that modulates type I interferon response

Publication

Date: 29th January 2021 | Source: Cell Host Microbe

Authors: Jing-wen Lin, Chao Tang, Han-cheng Wei, Baowen Du, Chuan Chen, Minjin Wang, Yongzhao Zhou, Ming-xia Yu, Lu Cheng, Suvi Kuivanen, Natacha S. Ogando, Lev Levanov, Yuancun Zhao, Chang-ling Li, Ran Zhou, Zhidan Li, Yiming Zhang, Ke Sun, Chengdi Wang, Li Chen, Xia Xiao, Xiuran Zheng, Sha-sha Chen, Zhen Zhou, Ruirui Yang, Dan Zhang, Mengying Xu, Junwei Song, Danrui Wang, Yupeng Li, ShiKun Lei, Wanqin Zeng, Qingxin Yang, Ping He, Yaoyao Zhang, Lifang Zhou, Ling Cao, Feng Luo, Huayi Liu, Liping Wang, Fei Ye, Ming Zhang, Mengjiao Li, Wei Fan, Xinqiong Li, Kaiju Li, Bowen Ke, Jiannan Xu, Huiping Yang, Shusen He, Ming Pan, Yichen Yan, Yi Zha, Lingyu Jiang, Changxiu Yu, Yingfen Liu, Zhiyong Xu, Qingfeng Li, Yongmei Jiang, Jiufeng Sun, Wei Hong, Hongping Wei, Guangwen Lu, Olli Vapalahti, Yunzi Luo, Yuquan Wei, Thomas Connor, Wenjie Tan, Eric J. Snijder, Teemu Smura, Weimin Li, Jia Geng, Binwu Ying, Lu Chen.

Read the full text Watch London Calling talk

Recommended for you

Open a chat to talk to our sales team