Genome enrichment of rare, unknown species from complicated microbiome by nanopore selective sequencing

Authors: Yuhong Sun, Xiang Li, Qing Yang, Bixi Zhao, Ziqi Wu, Yu Xia