Comprehensive genetic analysis of facioscapulohumeral muscular dystrophy by nanopore long-read whole-genome sequencing

Authors: Mingtao Huang, Qinxin Zhang, Jiao Jiao, Jianquan Shi, Yiyun Xu, Cuiping Zhang, Ran Zhou, Wenwen Liu, Yixuan Liang, Hao Chen, Yan Wang, Zhengfeng Xu & Ping Hu