Comparison of structural variants detected by PacBio-CLR and ONT sequencing in pear

Authors: Yueyuan Liu, Mingyue Zhang, Runze Wang, Benping Li, Yafei Jiang, Manyi Sun, Yaojun Chang, Jun Wu