Products & Services
Applications

Applications

Nanopore sequencing offers advantages in all areas of research. Our offering includes DNA sequencing, as well as RNA and gene expression analysis and future technology for analysing proteins.

Learn about applications
View all Applications
Resources
News Explore
Careers Contact
Back

A Chromosome-Level Genome Assembly of Garlic (Allium sativum) Provides Insights into Genome Evolution and Allicin Biosynthesis

Publication

Date: 27th July 2020 | Source: Molecular Plant

Authors: Xiudong Sun, Siyuan Zhu, Ningyang Li, Yi Cheng, Jing Zhao, Xuguang Qiao, Li Lu, Shiqi Liu, Yanzhou Wang, Chan Liu, Benping Li, Wu Guo, Shuang Gao, Zemao Yang, Fu Li, Zheng Zeng, Qing Tang, Yupeng Pan, Mengjiao Guan, Jian Zhao, Xiaoming Lu, Huanwen Meng, Zhenlin Han, Chunsheng Gao, Wenkai Jiang, Xing Zhao, Shilin Tian, Jianguang Su, Zhihui Cheng, Touming Liu.

Read the full text Using Nanopore for plant genomics research

Recommended for you

Open a chat to talk to our sales team