A nanopore-based cucumber genome assembly reveals structural variations at two QTLs controlling hypocotyl elongation

Authors: Bin Liu, Cheng-Cheng Shen, Shi-Wei Xia, Shan-Shan Song, Li-Hong Su, Yu Li, Qian Hao, Yan-Jun Liu, Dai-Lu Guan, Ning Wang, Wen-Jiao Wang, Xiang Zhao, Huan-Xiu Li, Xi-Xiang Li, Yun-Song Lai