Oxford nanopore long-read sequencing enables the generation of complete bacterial and plasmid genomes without short-read sequencing

Authors: Wenxuan Zhao, Wei Zeng, Bo Pang, Ming Luo, Yao Peng, Jialiang Xu, Biao Kan, Zhenpeng Li, Xin Lu