Clinical application of long-read nanopore sequencing in a preimplantation genetic testing pre-clinical workup to identify the junction for complex Xq chromosome rearrangement-related disease

Authors: Tasuku Mariya, Yui Shichiri, Takeshi Sugimoto, Rie Kawamura, Syunsuke Miyai, Hidehito Inagaki, Eiji Sugihara, Keiko Ikeda, Tsuyoshi Baba, Aki Ishikawa, Michiko Ammae, Yoshiharu Nakaoka, Tsuyoshi Saito, Akihiro Sakurai, Hiroki Kurahashi