A Chromosome-level assembly of the Japanese eel genome, insights into gene duplication and chromosomal reorganisation

Authors: Hongbo Wang, Hin Ting Wan, Bin Wu, Jianbo Jian, Alice H M Ng, & Claire Yik-Lok Chung, Eugene Yui-Ching Chow, Jizhou Zhang, Anderson O L Wong, Keng Po Lai, Ting Fung Chan, Eric Lu Zhang, Chris Kong-Chu Wong