Assessing the efficacy of target adaptive sampling long-read sequencing through hereditary cancer patient genomes

Authors: Wataru Nakamura, Makoto Hirata, Satoyo Oda, Kenichi Chiba, Ai Okada, Raúl Nicolás Mateos, Masahiro Sugawa, Naoko Iida, Mineko Ushiama, Noriko Tanabe, Hiromi Sakamoto, Shigeki Sekine, Akira Hirasawa, Yosuke Kawai, Katsushi Tokunaga, NCBN Controls WGS Consortium, Shin-ichi Tsujimoto, Norio Shiba, Shuichi Ito, Teruhiko Yoshida, Yuichi Shiraishi