De novo assembly of human genome at single-cell levels

Authors: Haoling Xie, Wen Li, Yuqiong Hu, Cheng Yang, Jiansen Lu, Yuqing Guo, Lu Wen, Fuchou Tang