Cotton pedigree genome reveals restriction of cultivar-driven strategy in cotton breeding

Authors: Shang Liu, Dongyun Zuo, Hailiang Cheng, Man He, Qiaolian Wang, Limin Lv, Youping Zhang, Javaria Ashraf, Ji Liu & Guoli Song