A complete telomere-to-telomere assembly of the maize genome

Authors: Jian Chen, Zijian Wang, Kaiwen Tan, Wei Huang, Junpeng Shi, Tong Li, Jiang Hu, Kai Wang, Chao Wang, Beibei Xin, Haiming Zhao, Weibin Song, Matthew B. Hufford, James C. Schnable, Weiwei Jin, Jinsheng Lai