The chromosome-scale reference genome of Macadamia tetraphylla provides insights into fatty acid biosynthesis

Authors: Yingfeng Niu, Guohua Li, Shubang Ni, Xiyong He, Cheng Zheng, Ziyan Liu, Lidan Gong, Guanghong Kong, Wei Li, Jin Liu