Alternative splicing regulation of glycine-rich proteins via target of rapamycin-reactive oxygen species pathway in Arabidopsis seedlings upon glucose stress

Authors: Chang Du, Hai-yan Bai, Jing-jing Chen, Jia-hui Wang, Zhi-feng Wang, Zhong-hui Zhang